Σκοποί

Οι στόχοι και οι σκοποί του Συνδέσμου με βάση τη φιλοσοφία ίδρυσής του είναι:

  • Ο προσδιορισμός και η ταυτότητα του κλάδου και η ενημέρωση της αγοράς για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει
  • Η δημιουργία και η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων του κλάδου
  • Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κλάδου στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού
  • Η συνδρομή προς τις επιχειρήσεις του κλάδου σε θέματα ενημέρωσης που αφορούν στην οργάνωσή τους, τη χρηματοοικονομική τους πολιτική, τις συνθήκες στην ελληνική και διεθνή αγορά
  • Η εκπροσώπηση του κλάδου σε διεκδικήσεις και αιτήματα σχετικά με την προάσπιση  κλαδικών συμφερόντων και τη διεκδίκηση κλαδικών αιτημάτων
  • Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εκπροσώπων της αγοράς πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις και την εξέλιξη των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει ο κλάδος
  • Η ανάπτυξη καλών πρακτικών στον τομέα και η διάχυση της σχετικής πληροφορίας προς τις επιχειρήσεις του κλάδου
  • Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση εφαρμογής δράσεων που αφορούν στην κοινωνική ευθύνη ή την περιβαλλοντική ευαισθησία